<acronym id="RLwVm"><address id="RLwVm"><colgroup id="RLwVm"></colgroup><textarea id="RLwVm"></textarea></address></acronym>
   • <textarea id="RLwVm"><progress id="RLwVm"><nav id="RLwVm"><button id="RLwVm"></button></nav></progress></textarea>

     首页 股票学校 股票入门 选股 买入 看盘 跟庄 短线 炒股技巧 技术指标 k线图 MACD 均线 成交量 股票书籍 股票视频 网站导航

    股票在线 > 股票学校 > 飞狐公式 > 正文

    飞狐实战指标5X版

    DRAWGBK(C=C,COLORRGB(100,0,0),COLORRGB(160,80,160),1);;
    A1:=(EMA(((O+H+L+C)/4),3)+EMA(((O+H+L+C)/4),6)+EMA(((O+H+L+C)/4),9))/3;
    A2:=(EMA(((O+H+L+C)/4),5)+EMA(((O+H+L+C)/4),10)+EMA(((O+H+L+C)/4),20))/3;
    A3:=(EMA(((O+H+L+C)/4),7)+EMA(((O+H+L+C)/4),14)+EMA(((O+H+L+C)/4),28))/3;
    A4:=(EMA(((O+H+L+C)/4),9)+EMA(((O+H+L+C)/4),18)+EMA(((O+H+L+C)/4),36))/3;
    A5:=(EMA(((O+H+L+C)/4),11)+EMA(((O+H+L+C)/4),22)+EMA(((O+H+L+C)/4),44))/3;
    A6:=(EMA(((O+H+L+C)/4),13)+EMA(((O+H+L+C)/4),26)+EMA(((O+H+L+C)/4),52))/3;
    A:(EMA(((O+H+L+C)/4),21)+EMA(((O+H+L+C)/4),34)+EMA(((O+H+L+C)/4),55))/3;
    PARTLINE(A1>REF(A1,1),a1),coloryellow;
    PARTLINE(A1<REF(A1,1),a1),colorblue;
    PARTLINE(A2>REF(A2,1),a2),coloryellow;
    PARTLINE(A2<REF(A2,1),a2),colorblue;
    PARTLINE(A3>REF(A3,1),a3),coloryellow;
    PARTLINE(A3<REF(A3,1),a3),colorblue;
    PARTLINE(A4>REF(A4,1),a4),coloryellow;
    PARTLINE(A4<REF(A4,1),a4),colorblue;
    PARTLINE(A5>REF(A5,1),a5),coloryellow;
    PARTLINE(A5<REF(A5,1),a5),colorblue;
    PARTLINE(A6>REF(A6,1),a6),coloryellow;
    PARTLINE(A6<REF(A6,1),a6),colorblue;
    PARTLINE(A>REF(A,1),a),linethick3,colorred;
    PARTLINE(A<REF(A,1),a),linethick3,colorgreen;

     

    DYNAINFO(3);;
    kx:=SYSPARAM(3)-SYSPARAM(2)+1;
    kh:=hhv(high,kx);
    kl:=llv(low,kx);
    kmx:=kh[datacount];
    kmn:=kl[datacount];
    kbl:=(kmx+kmn)/2;
    kgdc:=kmx-kmn;
    RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
    K:=SMA(RSV,3,1);
    D:=SMA(K,3,1);
    J:=3*K-2*D;
    KA:=hhv(K,kx);
    DA:=hhv(D,kx);
    JA:=hhv(J,kx);
    KB:=llv(K,kx);
    DB:=llv(D,kx);
    JB:=llv(J,kx);
    mxak:=max(KA[datacount],max(DA[datacount],JA[datacount]));
    mnak:=min(KB[datacount],min(DB[datacount],JB[datacount]));
    kdbl:=(mxak+mnak)/2;
    kdgdc:=mxak-mnak;

    KC:(K-kdbl)*(kgdc/kdgdc)+kbl,COLOR801dae;
    DC:(D-kdbl)*(kgdc/kdgdc)+kbl,COLOR9ed048;
    JC:(J-kdbl)*(kgdc/kdgdc)+kbl,COLOR4c221b;


    CLOSE,LINETHICK2,COLORblack;
    HS:=VOL/SUM(VOL,BARSCOUNT(C));
    FBMAX:dma(c,hs),LINEDASHDOT,LINETHICK2,COLORMAGENTA;

    A:=REF(HHV(HIGH,240),1);
    AA:=A[DATACOUNT];
    B:=REF(LLV(LOW,240),1);
    BB:=B[DATACOUNT];
    ZJ1:=(((HIGH + LOW) + (2 * CLOSE)) / 4);
    ZJ2:=(((ZJ1 - EMA(ZJ1,21)) / STD(ZJ1,21)) * 100);
    ZJ3:=EMA(ZJ2,5);
    ZJ4:=EMA(ZJ3,2);
    ZJ5:=EMA(ZJ4,2);
    ZJ6:=(((3 * ZJ4) - (2 * ZJ5)) / 2);
    IF((ZJ6 > 90),(AA * 0.995),AA),LINETHICK2,colorAAEE33;
    IF((ZJ6 < (0 - 95)),(BB * 1.005),BB),LINETHICK2,colorDD66AA;


    {飞狐用下面这段显示阻力支撑}

    DRAWTEXTEX(CLOSE,1,10,5,STKLABEL),LINETHICK4,colorFFFF00;
    DRAWTEXTEX(CLOSE,1,140,5,STKNAME),LINETHICK4,colorFFFF;
    DRAWTEXTEX(CLOSE,1,140,5,STKNAME),LINETHICK4,colorFFFF;

    DRAWTEXT(OPENMINUTES(TIME)=5,c,'9.35');
    DRAWTEXT(OPENMINUTES(TIME)=10,c,'9.40');
    DRAWTEXT(OPENMINUTES(TIME)=15,c,'9.45');
    STICKLINE(OPENMINUTES(TIME)=5,c*1.01,c*0.99,1,1);
    STICKLINE(OPENMINUTES(TIME)=10,c*1.01,c*0.99,1,1);
    STICKLINE(OPENMINUTES(TIME)=15,c*1.01,c*0.99,1,1);

     

    下载地址: 飞狐实战指标5X版

    上一篇文章:

    下一篇文章:

     
    股票在线 | 手机版 | 微信 | 微博 | 联系站长