<textarea id="JNRjt"><progress id="JNRjt"></progress></textarea>
   1. <q id="JNRjt"><cite id="JNRjt"></cite></q><p id="JNRjt"></p>

   2. <progress id="JNRjt"><b id="JNRjt"></b></progress><address id="JNRjt"><abbr id="JNRjt"><cite id="JNRjt"><sup id="JNRjt"></sup><textarea id="JNRjt"></textarea></cite></abbr></address>

    1. <video id="JNRjt"><label id="JNRjt"><keygen id="JNRjt"></keygen></label></video>

     首页 股票学校 股票入门 选股 买入 看盘 跟庄 短线 炒股技巧 技术指标 k线图 MACD 均线 成交量 股票书籍 股票视频 网站导航

    股票在线 > 股票学校 > 飞狐公式 > 正文

    神奇指标-精打细算(无未来函数)原码

    主要用法:在火焰山集中的买入信号。波浪峰变绿注意减仓,其他用法自己慢慢领悟体会。

    精打细算

    V1:=(C*2+H+L)/4*10;
    V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34);
    V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*5.5;
    主力撤: IF(V4<=0,V4,0),colorblue;
    主力进: IF(V4>=0,V4,0),colorff00ff;
    V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;
    V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);
    V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;
    V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4;
    V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);
    VA:=EMA(V9,3);
    VB:=(V9-VA)/2;
    大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),Colorred;
    大盘资金撤走:IF(VB<=0,VB,0),colorgreen;
    V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);
    趋势:=EMA(V3,3)-10;
    趋势线: EMA(V11,3);
    V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;
    准备现金: STICKLINE(趋势线<=13,0,20,5,0),colorcc9900;
    aa:=(趋势线<=13) and filter((趋势线<=13),15);
    drawtext (aa,30,'准备现金'),colorcc9900;
    买入股票: STICKLINE(趋势线<=13 AND V12>13,0,50,4,0),color0099ff;
    bb:= (趋势线<=13 AND V12>13) and filter((趋势线<=13 AND V12>13),10) ;
    drawtext (bb,60,'买入股票'),color0099ff;
    卖临界: STICKLINE(趋势线>90 and 趋势线>ref(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;
    顶:filter(趋势线>90 and 趋势线<ref(趋势线,1) and 主力进<ref(主力进,1),8);
    DRAWTEXT( 顶,60,'逃顶'),coloryellow;
    cc:=(趋势线>=90 AND V12) and filter((趋势线>=90 AND V12),10);
    stickline(大盘资金进场  and 趋势线<13,0,30,4,0),colorred;
    stickline(大盘资金撤走  and 趋势线>90,0,30,4,0),colorgreen;
    stickline(主力进 and 趋势线<13,0,40,4,0),colorff00ff;
    stickline(主力撤 and 趋势线>90,0,40,4,0),colorblue;
    V13:=(MA(C,1)+MA(C,3)+MA(C,5)+MA(C,7)+MA(C,9))/5;
    V14:=(MA(C,2)+MA(C,4)+MA(C,6)+MA(C,8)+MA(C,10))/5;
    V15:=MAX(EMA(V13,2)-EMA(V14,5),0)*200;
    V16:=EMA(V15,5);
    波浪峰:V16,stick,colorff00ff;
    STICKLINE(V16<REF(V16,1),0,V16,1,0),color00ff00;
    Var1:=EMA(HHV(HIGH,500),21);
    Var2:=EMA(HHV(HIGH,250),21);
    Var3:=EMA(HHV(HIGH,90),21);
    Var4:=EMA(LLV(LOW,500),21);
    Var5:=EMA(LLV(LOW,250),21);
    Var6:=EMA(LLV(LOW,90),21);
    Var7:=EMA((Var4*0.96+Var5*0.96+Var6*0.96+Var1*0.558+Var2*0.558+Var3*0.558)/6,21);
    Var8:=EMA((Var4*1.25+Var5*1.23+Var6*1.2+Var1*0.55+Var2*0.55+Var3*0.65)/6,21);
    Var9:=EMA((Var4*1.3+Var5*1.3+Var6*1.3+Var1*0.68+Var2*0.68+Var3*0.68)/6,21);
    Var10:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);
    VarA:=EMA((Var7*3+Var8*2+Var9)/6*1.738,21);
    VarB:=REF(LOW,1);
    VarC:=SMA(ABS(LOW-VarB),3,1)/SMA(MAX(LOW-VarB,0),3,1)*100;
    VarD:=EMA(IF(CLOSE*1.35<=VarA,VarC*10,VarC/10),3);
    VarE:=LLV(LOW,30);
    VarF:=HHV(VarD,30);
    火焰山: EMA(IF(LOW<=VarE,(VarD+VarF*2)/2,0),3)/618*Var10,COLORRED;
    火焰: STICKLINE(火焰山>0,0,火焰山,4,1);
    今量:火焰山;
    STICKLINE(火焰山>0,0,今量*1.2,8,0), COLOR0000ff;
    STICKLINE(火焰山>0,0,今量*0.8,8,0), COLOR0066ff;
    STICKLINE(火焰山>0,0,今量*0.6,8,0),COLOR0099ff;
    STICKLINE(火焰山>0,0,今量*0.4,8,0), COLOR00ccff;
    STICKLINE(火焰山>0,0,今量*0.2,8,0), COLOR00ffff;
    VAR28:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100;
    VAR29:=(CLOSE-MA(CLOSE,12))/MA(CLOSE,12)*100;
    VAR30:=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100;
    VAR31:=REF(CLOSE,1);
    VAR32:=SMA(MAX(CLOSE-VAR31,0),5,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR31),5,1)*100;
    VAR33:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
    VAR34:=(VAR33-MA(VAR33,14))/(0.015*AVEDEV(VAR33,14));
    va1:=REF(CLOSE,1);
    va2:=SMA(MAX(CLOSE-va1,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-va1),7,1)*100,COLORYELLOW;
    地:IF(va2<20,40,20),COLORRED;
    天:IF(va2>80,60,80),COLORFFFF50;
    var2↑:STICKLINE(FILTER(REF(va2,1)<20 AND va2>REF(va2,1),5),20,-20,4,0),COLORRED;
    var2↓:STICKLINE(FILTER(REF(va2,1)>80 AND va2<REF(va2,1),5),60,80,3,0),COLORFFFF50;
    DRAWTEXT(FILTER(REF(va2,1)<20 AND va2>REF(va2,1),5),-10 ,'买入' ),COLORFFFFFF;
    DRAWTEXT(FILTER(REF(va2,1)>80 AND va2<REF(va2,1),5),100 ,'卖出' ),COLORFFFFFF;
    80,COLORGREEN;
    20,COLORRED;

     

    下载地址: 精打细算

    上一篇文章:

    下一篇文章:

     
    股票在线 | 手机版 | 微信 | 微博 | 联系站长